Sabtu, 18 September 2010

Maka Ingatlah Kamu Kepada_Ku, Niscaya Aku Ingat Pula Kepadamu・
Pernahkah dirimu jatuh cinta ??, tentu pernah bukan ?! , bagaimana rasanya wahai akhii? Bagaimana perasaanmu wahai ukhtii?, Segala-galanya terasa indah bukan ?. Jika mencinta atau menyayangi, tentunya kita akan selalu dan selalu ingat padanya, dan akan merasa tenang dan tentram jika kita dapati ia ada di sisi kita sebagai  sahabat sejati  teman berbagi suka dan duka dalam kehidupan ini. Bagi yang telah memilikinya berbahagialah. Dan yang belum memilikinya Bersabarlah.
Kenapa cinta itu bisa tumbuh dihatimu wahai akhii wa ukhtii ???, hanya Qalbu kita saja yang bisa menjawabnya Yach, kehidupan ini akan naik jika kita lalui dengan rasa cinta dan akan  muram jika kita lalui dengan rasa benci, amarah dan dendam Pada siapa saja rasa cinta itu engkau berikan yaa akhii wa ukhtii ?, Dan siapakah gerangan yang paling banyak menyita detik, menit, jam dan bilangan hari-harimu ???. Dengan senantiasa menjaga Hablumminallah untuk membina Hablumminannas. Sepatutnyalah kita abdikan jiwa dan raga ini hanya kepada_Nya. Berbuat dan berlaku arena Allah saja Karena_Nya tercipta rasa ingin mempersembahkan ang terbaik untuk manusia yang ada di sekeliling kita(Hablumminannas). 
Bukankah diri ini wahai saudarakukita yang dulunya tiada menjadi ada Yang mulanya hina menjadi mulia. Dan karena_Nya jualah sampai saat ini Jantung kita masih berdetak sampai kapan detaknya berhenti?), nadi kita masih berdenyut sampai kapan denyutnya terputus?), nafas kita masih berhembus sampai kapan tarikannya tak berfungsi?) ???
Perhatikanlah diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah, Walaailaahailallah, Wallahu Akbar semua itu karunia_Nya dan wajib kita syukuri dan entah berapa banyak lagi nikmat yang Ia berikan, jika kita hitung satu-satu, tak akan cukup lembaran kertas di dunia ini menampungnya, dan tak akan cukup air lautan yang menjadi tintanya. Allah Swt senantiasa memperhatikan kita, karena
Sang Khaaliq itu amat sangat cinta pada hamba-hamba_Nya Tidakkah kita ingin membalas Cinta tersebut ??? Wahai akhii wa ukhtii, semoga Dalil-Dalil Al Quran dan hadits Rasulullah Saw di bawah ini menjadikan Qalbu, jiwa, dan fikiran kita senantiasa selalu tercurah pada_Nya, mengikuti irama detak jantung, denyut nadi, dan hembusan nafas kita, aamiin.
 Kenapa ? , Karenajika segala yang kita perbuat bukan atas nama Allah sama dengan dipandang tidak ada !!! A'uzubillaa himinas syaithaa nirrraziim... 
Bismillaahirrahmaanirrahiim
1. Wazkuruunii azkurkum wasykuruulii walaa takfuruun Maka ingatlah kamu kepada_Ku niscahya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada_Ku dan janganlah kamu mengingkari (niat)Ku (Q.S. Al Baqarah 2;152)
Wazkur rabbaka fii nafsika tadarru an wakhiifatan waduunal jahri minal qauli bilguduwwi wal aasaali walaa takun minal gaafiliin Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai (Q.S. Al A'raaf 7;205) 
3. Innamal mu'minuunal laziina izaa zukirallaahu wajilat quluubuhum Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut (nama) Allah gemetarlah hati mereka(Q.S. Al Anfaal 8;2) (Q.S. Al Hajj 22;35) 
4. Al-laziina aamanuu watatma innu quluubuhum bizikrillaah, alaa bizikrillaahi tatma innul-quluub Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah, Ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram (Q.S. Ar Rad 13;28) 
5. Yaa ayyuhal laziina aamanuzkurullaaha zikran kasiiraa Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya (Q.S. Al Ahzab 33;41) 
6. Wasabbihuuhu bukratan-wa asiilaa Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang (Q.S. Al Ahzab 33;42) 
7. Wasabbih bihamdi rabbika wakun-minas-saajidiin Maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu dari (golongan) orang-orang yang bersujud (shalat)(Q.S. Al Hijr 15;98) 
8. Innanii anallaahu laa ilaaha illaa ana farudnii, wa aqiimissalaata lizikrii Sesungguhnya Aku inilah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, karena itu maka sembahlah Aku, dan dirikanlah shalat untuk mengingat_Ku(Q.S. Thaahaa 20;14) 
9. Wazkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtiilaa Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada_Nya dengan sungguh-sungguh ibadat(Q.S. Al Muzzammil 73;8) 
10. Wa in khiftum farijaalan au rukbaanaa, faizaa amin-tum fadzukullaaha kamaallamakum maa lam takuunuu taklamuun Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui (Q.S. Al Baqarah 2;239) 
11. Waminal laili fasabbih-hu wa adbaaras sujuud Dan bertasbihlah  kamu  kepada-Nya  di  malam  hari  dan  setiap selesai sembahyang (Q.S. Qaf 50;40) 
12. Walillaahil asmaa ul husnaa fad 'auhu bihaa Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka berdo'alah kepada_Nya dengan (menyebut) nama-nama itu (Q.S. Al Araaf 7;180) 
13. Wa izaa qadatumus salaata fadzkurullaaha qiyaaman-waqu 'udan-wa alaa junuubikum Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalatmu, ingatlah (menyebut) Allah diwaktu berdiri, duduk, dan di waktu berbaring(Q.S. An Nisaa4;103) 
14. Wasubhaanallaahi hiina tumsuuna wahiina tasbihuun Maka Maha Suci Allah (bertasbihlah kepada Allah) di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh (Q.S. Ar Ruum 30;17) 
15. Walahul hamdu fissamaawaati wal ardhi wa asyiyyan-wahiina tuzhiruun Dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur (Q.S. Ar Ruum 30;18) 
16. Waminal laili fasabbihhu wa idbaaran nujuum Dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar) (Q.S. At Thur 52;49) 
17. Wasabbih bismirabbikal aziim Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar (Q.S. Al Waa qi'ah 56;74, 96) 
18. Wasbir alaa maa yaquuluuna, wasabbih bihamdi rabbika qabla tuluu asy syamsi waqabla quruubihaa, wamin aanaa il laili fasabbih wa atraafan nahaari la allaka tardaa Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih (pulalah) di waktu malam hari dan di waktu siang hari, supaya kamu merasa senang (Q.S. Thaahaa 20;130) 
19. Wasbir lihukmi rabbika fa innaka bi a'uninaa wasabbih bihamdi rabbika hiina taquum Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri (ketika bangun dari tidur atau bangun meninggalkan majlis, atau ketika berdiri hendak shalat) (Q.S. At Thur 52;48) 
20. Fii buyuutin azinallaahu an turfa  wayuzkara fiihasmuh, yusabbihu lahuu fiihaa bilguduwwi wal aasaal Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang (Q.S. An Nur 24;36) 
21. Rijaalun-laa tulhiihim tijaaratun walaa bai an dzikrillaahi wa iqaamis salaati wa iitaa iz zakaah, yakhaufuuna yauman tataqallabu fiihil quluubu wal absaar Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Q.S. An Nur 24;37) 
22. Innal ladziinat taqau izaa massahum taa ifun minasy syaithaa-ni tazakkaruu fa izaahum mubsiruun Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa apabila mereka ditimpa was-was dari syaithan, mereka ingat (kepada Allah) maka tiba-tiba mereka menjadi sadar kembali (Q.S. Al Araaf  7;201) 
23. Waman-yasyu an zikrir rahmaani nuqayyid lahuu syaithaanan, fuhuwa lahuu qariin Dan barangsiapa yang berpaling dari mengingat (Tuhan) Yang Maha Pemurah, Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya (Q.S. Az Zukhruf 43;36) 
24. Litulinuu billaahi warasuulihii watu 'azziruuhu watuwaqqiruuh, watusabbihuuhu bukratan-wa asiilaa・・ Supaya kamu sekalian beriman  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  menguatkan (agama)Nya,  membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang(Q.S. Al Fath 48;9) 
25. Litastawuu alaa zuhuurihii summa tazkuruu ni'mata rabbikum izas tawaitum ilaihi wataquuluu subhaanal lazii sakhkhara lanaa haazaa wamaa kunnaa lahuu muqriniin Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat ni'mat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya (Q.S. Az Zukhruf 43;13) 
26. Liyazkurusmallahi alaa maa razaqahum min-bahiimatil an am Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka (Q.S. Al Hajj 22;34) 
27. Wakuluu mimmaa zukirasmullaahi ilaihi in-kuntum bi aayaatihii mu'miiniin Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya (Q.S. Al An 'am 6;118) 
28. Wamaa lakum allaa ta'quluu mimmaa zukiras mullaahi ilaihi Dan mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang disebut nama Allah atasnya (ketika disembelih)(Q.S. Al An 'am 6;119) 
29. Wa izaa afadtum min arafaatin Fazkurullaaha indal masy 'aril haraam, wazkuruuhu kamaa hadaakum Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah (ingat dan menyebut) Allah di masyaaril Haram (peringatan suci bukit di mudzdalifah). Dan berzikirlah (dengan menyebut Allah) sebagaimana yang ditunjukkan_Nya kepadamu(Q.S. Al Baqarah 2;198) 
30. Wazkurullaaha fi ayyaamin ma'uudaat Dan berzikirlah (takbir dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang (Yaitu hari-hari mina/hari-hari tasyrik yang tiga,11, 12, 13 Djulhijjah). (Q.S. Al Baqarah 2;203) 
31. Faizaa qadaitum manaasikakum, fazkurullaaha kazikrikum aabaa akum au asyadda zikraa Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana kamu menyebut orang-orang tuamu, atau berzikirlah lebih banyak dari itu(Q.S. Al Baqarah 2;200) 
32. Wamin kulli syai in khalaqnaa zaujaini laa 'allakum tazakkaruun Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Q.S. Az Zariyat 51;49) 
33. Afalam yanzuruu ilas samaa i fauqahum kaifa banainaahaa wazayyannaahaa wamaa lahaa min furuujMaka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada  di  atas  mereka, bagaimana  Kami  meninggikannya  dan  menghiasinya  dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun ? (Q.S. Qaf  50;6) 
34. Wal ardha madadnaahaa wa alqainaa fiihaa rawaasya wa anbatnaa fiihaa min kulli zaujin-bahiij Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan  Kami  tumbuhkan  padanya  segala  macam  tanaman  yang indah dipandang mata (Q.S. Qaf 50;7) 
35. Fasbiratan-wazikraa likulli abdin-muniib Sebagai pemandangan dan pengajaran bagi  tiap-tiap  hamba  yang kembali (mengingat Allah). (Q.S. Qaf 50;8) 
36. Musabbihu lahus samaawaatus sab 'a wal ardu waman fiihinna, wa in-min syai in illaa yusabihu bihamdihii walaakin-laa tafqahuuna tasbiihahum, innahuu kaana haliiman gafuuraa Bertasbihlah kepada_Nya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya, dan tidak ada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memuji_Nya, akan tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka, sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun (Q.S. Bani Israil 17;44) 
37. Walahuu man fissamaawaati wal ard, waman indahuu laa yastakbiruuna an ibaa datihii walaa yastahsiruun Dan bagi_Nyalah segala apa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisi_Nya, mereka tidak sombong untuk menyembah_Nya dan tidak (pula) merasa letih (Q.S. Al Anbiyaa21;19) 
38. Yusabbihuunal laila wannahaara laa yafturuun Mereka selalu bertasbih malam  dan siang tiada henti-hentinya (Q.S. Al Anbiyaa21;20) 
39. Alam tara annallaaha yusabbihu lahuu man fissamaawaati wal ardhi wattairu saaffaat, kullun qad 'alima salaatahuu watasbiihah, wallaahu 'aliimun-bimaa yaf 'aluun Tidaklah kamu mengetahui bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (Q.S. An Nur 24;41) 
40. Sabbaha lillaahi maa fissamaawaati wal ardhi, wahuwal 'adziizul hakiim Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al Hadiid 57;1)
 41. Innaa sakhharnal jibaala ma ahuu yusabbihna bil isyiyyi wal isyraaq Sesungguhnya  Kami  menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di waktu petang dan pagi (Q.S. Shaad 38;18) 
42. Falau laa annahuu kaana minal musabbihiina Maka kalau sekiranya dia (Yunus) tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah (Q.S. Ash Shaaffaat 37;143) 
43. Lalabisa fii batnihii ilaa yaumi yub 'asuun Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit (Q.S. Ash Shaaffaat 37;144) 
44. Wakaadus samaawaatu yatafattarna min fauqihinna walmalaa ikatu yusabbihuuna bihamdi rabbihim wayastaqfiruuna liman fil ardhi, alaa innallaaha huwal gafuurur rahiim Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas (karena kebesaran  Tuhan) dan  malaikat-malaikat  bertasbih  serta  memuji Tuhan-nya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi.  Ingatlah,  bahwa  sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Penyayang (Q.S. Asy Syuara 42;5) 
45. Walaa takuunuu kallaziina nasullaaha fa an saahum anfusahum, ulaa ika humul faasiquun Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik (Q.S. Al Hasyr 59;19) 
46. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah Saw bersabda : Allah ' Azza wa jalla berfirman : "Aku senantiasa menurut sangka hamba-hamba_Ku, dan Aku senantiasa bersamanya ketika dia menyebut nama_Ku dalam hatinya, maka Aku menyebutnya pula dalam hati_Ku. Dan jika dia menyebut_Ku dalam majelis ramai, maka Aku menyebutnya pula dalam mejelis ramai yang lebih baik. Jika dia mendekati_Ku sejengkal, Aku mendekatinya sehasta. Dan jika dia mendekatiku sehasta, Aku mendekatinya sedepa. Jika dia datang kepada_Ku berjalan kaki, Aku mendekatinya dengan berlari
 47. Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Saw, sabdanya : Allah Tabaraka wa Ta'ala mempunyai para malaikat yang bertugas keliling mencari-cari majlis zikir. Bila mereka telah menemukannya, lalu mereka duduk bersama-sama dengan orang-orang yang sedang zikir, memanggil teman-temannya, berkerumun mengitari orang-orang yang sedang zikir itu dengan sayap-sayap mereka. Sehingga memenuhi ruangan antara mereka dengan langit dunia. Apabila majlis telah bubar, para malaikat naik kembali ke langit, lalu Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, padahal Allah Maha Tahu perbuatan mereka-kalian datang dari mana ?Jawab mereka, kami baru kembali memeriksa hamba-hamba_Mu di bumi. Mereka bertasbih, takbir, tahlil, tahmid dan memohon kepada_Mu. Tanya : apa yang dimohon mereka kepada_Ku? Jawab : mereka memohon surga kepada_Mu Tanya :pernahkah mereka menanpak surga_Ku?. Jawab : tidak !Firman Allah Allah : Apalagi kalau mereka menampak surga_Ku!kata para malaikat :mereka juga memohon kebebasan Tanya mohon bebas dari apa?Jawab : mohon bebas dari neraka Tanya :pernahkah mereka menampak neraka_Ku?Jawab : tidak!Firman Allah Ta'ala :apalagi kalau mereka menampak neraka_Ku!Kata para malaikat mereka juga memohon ampunan kepada_Mu Jawab : aku mengampuni mereka dan memberikan apa yang mereka minta serta membebaskan mereka dari apa yang mereka takuti Kemudian para malaikat berkata :diantara mereka terdapat seorang hamba yang penuh dosa. Dia lewat di majlis itu lalu duduk bersama-sama dengan orang-orang yang zikir Firman Allah : orang itu pun KU ampuni, begitu pula setiap orang yang terlibat dalam majlis zikir itu, tidak ada yang celaka 
48. Dari Abu Hurairah r.a, katanya :Rasulullah Saw bersabda :dua kalimat yang ringan di lidah (mengucapkannya) tetapi berat timbangannya (pahalanya), dan keduanya disukai Allah Swt ialah : Subhaanallahi wa bihamdih, Subhaanallaahil  adziim (Maha Suci Allah dan Maha Terpuji Dia, Maha Suci Allah Yang Maha Agung). 
49. Dari Abu Hurairah r.a katanya : Rasulullah Saw bersabda membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wa laa ilaaha illallah, Wallahu Akbar (Maha Suci Allah, Maha Terpuji Allah, Tidak ada Tuhan Selain Allah, dan Allah Maha Besar) lebih kusukai daripada matahari terbit di pagi hari 
50. Dari Mushab bin Said, dari bapaknya r.a katanya : Seseorang Arab dusun datang kepada Rasulullah Saw, seraya berkata (ya Rasulullah!) ajarkanlah kepadaku kalimat (zikir) untuk kubaca ; sabda beliauBacalah : laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalah, Allahu Akbar kabirau walhamdulillaahi katsiiran wasubhanallaahi rabbil 'alamin, laa haula qa laa quwwata illa billaahil azizil hakim (Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Tunggal Dia, Tiada sekutu bagi_Nya, Allah Maha Besar Sempurna kebesaran_Nya, dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, Maha Suci Allah Tuhan semesta alam, Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana 
51. Dari Abu Musa r.a katanya : Kami bepergian bersama-sama Nabi Saw, dalam suatu perjalanan tiba-tiba terdengar orang banyak mengeraskan suara membaca takbir. Maka bersabda Nabi Saw : Hai manusia ! Rendahkanlah hati dan suaramu ! Sesungguhnya kamu tidak memanggil orang pekak dan orang jauh. Tetapi kamu memanggil yang Maha Mendengar dan Maha dekat, bahkan Dia bersama kamu Ketika itu aku berada di belakang beliau membaca laa haula wa la quwwata illa billah Maka bersabda beliau : ya Abdallah bin Qais! Maukah engkau kutunjukkan kepadamu suatu perbendaharaan surga? Jawabku, tentu, Ya Rasullullah! Sabda beliau bacalah Laa haula wa la quwwata illa billah 
52. Dari Abu Dzar r.a katanya Rasulullah Saw, pernah ditanya orang : Apakah ucapan zikir yang paling afdhal (utama) ya Rasulullah? Jawab beliau, aitu ucapan zikir yang dipilihkan Allah bagi para malaikat_Nya dan hamba-hamba_Nya ialah : Subhanallahi wabihamdih (Maha Suci Allah dan Maha Terpuji Dia) 
53 Dari Anas bin Malik r.a katanya :Rasulullah Saw bersabda :sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hamba_Nya yang mengucapkan tahmid (Alhamdulillah) sesudah makan dan minum

Tidak ada komentar:

Posting Komentar